Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Identiteit Amoduo

Amodo bv
Handelend onder de naam Amoduo

Vestigingsadres
Eikenlaan 7
9290 Berlare
België

Telefoonnummer: 0494/59.35.36
Bereikbaarheid: Alle werkdagen van 9u00 tot 19u00
Email: heidi@amoduo.be

BTW identificatienummer: BE0564776956

Toezichthoudende autoriteit:
FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie.
WTC III, Simon Bolivarlaan 30, B-1000 Brussel. Tel : 02 277 51 11 – Fax: 02 277 54 51 of 02 277 54 52 – Email: eco.inspec.fo@economie.fgov.be.

Er wordt gehandeld in overeenstemming met de ethiek en wettelijke regelingen van de wet op exploitatie van huwelijksbureaus dd. 9 maart 1993 (B.S. 24.4.1993) gewijzigd bij de wet van 11 april 1999 (BS 30.4.1999)
en gewijzigd bij de wet van 18 november 2005 (BS 15.12.2005).

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Amoduo en klant.

Voordat de overeenkomst wordt afgesloten, worden de algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indiet dit niet mogelijk is, zal Amodo voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Amoduo zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3: De overeenkomst

Er wordt een typecontract gebruikt conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 november 2005 betreffende het typecontract huwelijksbemiddeling.

De overeenkomst is pas voltrokken na het verstrijken van een bedenktijd van zeven werkdagen te rekenen van de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Tijdens die bedenktijd heeft de klant het recht het bureau mee te delen dat hij van de overeenkomst afziet.

Artikel 4: Herroepingsrecht

De klant heeft gedurende zeven werkdagen* te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en zonder schadevergoeding, mits hij het bureau daarvan bij ter post aangetekende brief in kennis stelt. Van de klant mag generlei voorschot noch betaling worden geëist of aanvaard voor het bestrijken van de bedenktijd.

De overeenkomst wordt gesloten voor een termijn van negen maanden, hierbij kan elke partij de overeenkomst opzeggen bij het verstrijken van elk trimester, ten minste vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief.

*Onder werkdagen wordt verstaan alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en de wettelijke feestdagen. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.